Nejčastější dotazy

Nenajdete - li zde odpověď na svůj dotaz, kontaktujte prosím naše pověřené pracovníky uvedené v sekci Kontakty, dle příslušné specializace.

Jsem povinný

Jak mohu zaplatit svůj dluh?

Úhradu vašeho dluhu je možno provést:

  • složením hotovosti na účet exekutora na pokladně ČSOB
  • složením hotovosti na pokladně EÚ Hodonín
  • bankovním převodem
  • poštovní poukázkou

Číslo účtu pro zaplacení dluhu: 174915091/0300, variabilní symbol 01XXXX20YY (01XXXX - číslo exekuce 20YY - rok; například exekuce sp. zn. 007 EX 1243/05 -> VS 0112342005).

Dluh se hradí prostřednictvím soudního exekutora. Úhradou přímo oprávněnému se rozhodně nelze vyhnout povinnosti platit náklady exekuce. Nejrychlejším způsobem úhrady je vklad hotovosti na účet exekutora na pokladně ČSOB, případně na pokladně EÚ Hodonín. U ostatních způsobů úhrady je třeba počítat s delší dobou transakce. Úhradu je tedy třeba provést s dostatečným předstihem před sjednaným termínem úhrady, aby nedošlo k porušení stanovených platebních podmínek.

Kde si mohu vyzvednout své movité věci?

Zajištěné movité věci, které byly dodatečně vyškrtnuty ze soupisu movitých věcí, si může navrhovatel (vlastník) vyzvednout vždy po předchozí telefonické dohodě s příslušným vykonavatelem, který jejich zajištění provedl (platí pro řízení zahájená do 31. prosince 2012). Zajištěné movité věci, které byly dodatečně vyškrtnuty ze soupisu movitých věcí, soudní exekutor předá navrhovateli na místě, kde je zajistil, případně na jiném místě dle vzájemné dohody (platí pro řízení zahájená po 1. lednu 2013). Movité věci, zajištěné v rámci exekuce, která zanikla zaplacením, si může povinný vyzvednout vždy po předchozí telefonické dohodě s příslušným vykonavatelem, který jejich zajištění provedl. Movité věci se vydávají ze skladu na adrese Moravská Nová ves, Dolní 228, případně v sídle exekutorského úřadu.

Kolik mě bude exekuce stát?

S výjimkou dluhu samotného a jeho příslušenství je dlužník (povinný) v rámci exekuce také povinen uhradit náklady oprávněného spojené s nalézacím řízením (podáním návrhu na nařízení exekuce) v podobě soudního poplatku a nákladů na právní zastoupení advokátem, využil - li oprávněný této možnosti. Dlužník je dále povinen uhradit odměnu exekutora a hotové výdaje vypočtené v souladu s vyhláškou č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora.


Jsem oprávněný

Za jakých podmínek mohu využít při vymáhání své pohledávky exekutora?

Vaše pohledávka musí být přiznána pravomocným a vykonatelným exekučním titulem, tj. soudním či správním rozhodnutím nebo notářským či exekutorským zápisem, vykonatelným rozhodčím nálezem, případně některými dalšími vykonatelnými rozhodnutími, schválenými smíry a listinami, jejichž výkon zákon připouští. Pohledávky, které nejsou přiznány pravomocným a vykonatelným rozhodnutím (exekučním titulem) ve smyslu uvedeného, nelze vymáhat exekucí a věřitel si musí takový titul nejdříve opatřit.

Jak podat návrh na nařízení exekuce?

Návrh na nařízení exekuce se podává písemně u soudního exekutora. Náležitosti návrhu stanoví exekuční řád a občanský soudní řád. Pokud oprávněný nemá právnické vzdělání, podání návrhu bez kvalifikované právní porady nelze doporučit, obzvláště pak v případě, že oprávněný je nespokojen s dosavadním průběhem vykonávacího řízení nařízeného soudem a chtěl by stejnou pohledávku vymáhat exekucí, což je možné, ale nikoli jednoduché z hlediska právního posouzení tohoto postupu a podání návrhu. V případě, že se rozhodnete návrh na nařízení exekuce podat sami, v sekci Dokumenty pod položkou Návrh na nařízení exekuce a pověření soudního exekutora naleznete jeho vzor.

Mám doposud neúspěšně vedený výkon rozhodnutí nařízený soudem, mohu využít exekuci?

Pokud bylo v dané věci vydáno soudem usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí s datem vydání do 31.8. 2001, pak má oprávněný právo navrhnout, aby za souhlasu soudu byla v dané věci nařízena exekuce a jejím provedením pověřen navržený exekutor. Účinky všech úkonů doposud soudem vykonaných zůstávají zachovány a řízení o výkon rozhodnutí pokračuje jako řízení exekuční. Pokud bylo takové usnesení vydáno po tomto datu, případný podaný návrh na exekuci pro tutéž pohledávku znamená, že vedle řízení o výkon rozhodnutí probíhá i exekuce se všemi případnými vztahy dle zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

Jakým způsobem exekuce probíhá?

Po podání perfektního návrhu na nařízení exekuce a zaplacení případného soudního poplatku je soud povinen o návrhu rozhodnout do 15 dnů. Pokud soud exekuci nařídí a pověří soudního exekutora, kterému doručí usnesení o nařízení exekuce, exekutor po zaplacení případné zálohy na náklady exekuce neprodleně přistoupí k jejímu provádění způsobem, pro který se rozhodne a který stanoví v exekučním příkazu. Vymáhání peněžité pohledávky může provádět prodejem movitých či nemovitých věcí, postižením mzdy či jiné pohledávky nebo majetkového práva povinného včetně prodeje jeho podniku. Vzhledem k tomu, že odměna exekutora je stanovena z toho, co exekutor vymůže, je exekutor motivován k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu postupu.

V čem je exekuce výhodnější než výkon rozhodnutí?

Exekuce má oproti výkonu rozhodnutí následující zásadní výhody:

  • na rozdíl od výkonu rozhodnutí k nařízení exekuce musí soud přistoupit v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů, jinak se vystavuje riziku náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem
  • v návrhu na nařízení exekuce není třeba uvádět způsob jejího provedení, na základě návrhu a případné konzultace i s oprávněným exekutor sám rozhodne, jak exekuci provede
  • exekutor je finančně motivován na rychlém a úspěšném postupu exekuce, soudce ani soudní zaměstnanci takto motivováni nejsou

Jaké jsou finanční náklady věřitele spojené s exekucí?

Pokud se exekutor s oprávněným nedohodne jinak, je exekutor oprávněn požadovat po oprávněném zálohu na náklady exekuce. Pokud je oprávněný v řízení zastoupen advokátem nebo využívá právních služeb exekutora, je povinen uhradit odměnu a další náklady spojené s těmito službami. Výše odměny a hotových výdajů je upravena v advokátním tarifu, pokud není odměna za právní služby stanovena smluvně. Soudní poplatek, záloha a odměna za právní služby dle tarifu jsou vymahatelnými náklady exekuce oprávněného a jako příslušenství vymáhané pohledávky je dlužník povinen je v exekuci uhradit. Smluvní odměna není nákladem exekuce a hradí ji oprávněný.

Jaké osobní údaje zpracovává exekutorský úřad?

O způsobech zpracování osobních údajů se informujte na stráncr věnovení zpracování osobních údajů Exekutorským úřadem Hodonín.

Menu Nejčastější dotazy

e-podatelna

Aktuality