O úřadu

Seznamte se prosím s naším úřadem a jeho činností.

Exekutorské úřady byly zřízeny zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád, jenž znovu zavedl do českého práva pojem exekuce. Soudní exekutory jmenuje ministr spravedlnosti na návrh Exekutorské komory České republiky.

Soudní exekutor Mgr. Kamil Brančík byl do úřadu jmenován ke dni 1. září 2001, přičemž činnost úřadu byla zahájena ke dni 1. ledna 2002. Do zahájení činnosti úřadu vykonával funkci soudce okresního soudu mj. se specializací na výkon rozhodnutí.

Exekutorský úřad Hodonín se svými 30 zaměstnanci a ročním nápadem okolo 5000 nových případů patří v rámci naší republiky ke středně velkým úřadům. Mezi klienty úřadu patří jak jednotlivé fyzické osoby, tak i velká korporátní klientela, nevyjímaje veřejnoprávní korporace typu měst a obcí.

Pro své klienty vymáháme pohledávky všemi dostupnými prostředky, které nám zákon svěřuje. Významnou konkurenční výhodou našeho úřadu je jeho personální a věcné vybavení k provádění exekucí prodejem movitých věcí. Právě provádění mobiliárních exekucí a přímý kontakt našich vykonavatelů s povinnými vede k vyšší úspěšnosti vymáhání. Disponujeme vysokokapacitními skladovacími prostory, kde provádíme pravidelné exekuční dražby zabavených věcí.

Exekutorský úřad Hodonín je silně orientován na využití informačních technologií k zabezpečení co možná nejefektivnější činnosti. Komplexní správu pohledávek oprávněných zajišťuje vlastní informační systém Exekutor, který byl speciálně vyvinut na základě našich potřeb a požadavků. V průběhu roku 2009 dochází k postupné elektronizaci veškerých činností úřadu. Cílovým stavem je zavedení elektronického spisu k 1. 1. 2010. Významným klientům nabízíme možnost dálkového přístupu k našemu informačnímu systému v rozsahu jimi předaných případů k vymáhání.

S výjimkou exekuční činnosti nabízí náš úřad také následující další činnost:


Právní pomoc

Exekutor může v rámci další činnosti poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností. O úkony podle předchozí věty může fyzická i právnická osoba požádat kteréhokoli exekutora. O další činnosti musí exekutor a žadatel sepsat písemnou smlouvu.

Exekutorské zápisy

Exekutor osvědčuje na žádost skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor o stavu věci přesvědčil.

Úschovy

Exekutor může v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci. O přijetí do úschovy vydá exekutor tomu, kdo hodnoty skládá písemné potvrzení.

Dražby

Kromě provádění veřejných držeb v rámci exekučního řízení může exekutor provést také dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí. Exekutor postupuje přiměřeně podle ustanovení exekučního řádu a občanského soudního řádu. Odměna exekutora za tuto činnost je stanovena exekutorským tarifem a zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů.

Jiné činnosti z pověření soudu

Z pověření soudu může exekutor doručovat soudní písemnosti nebo provádět jednotlivé úkony v řízení o výkon rozhodnutí. Účastník takového řízení tedy může soudu navrhnout, aby exekutora takovými úkony pověřil. Jelikož je exekutor za tuto činnost honorován soudem, soud k návrhu účastníka takovými úkony pověří exekutora zpravidla tehdy, pokud účastník složí zálohu na odměnu exekutora.

Menu O úřadu

e-podatelna

Aktuality